Algemene Voorwaarden Bedrijven (versie 30 september 2018)

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

 1. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier de Overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie Leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s).
 2. Dienst: iedere op grond van de overeenkomst door leverancier te verrichten werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor afnemer;
 3. Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd;
 4. Leverancier: de entiteit die via de Website Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer terzake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten, te weten Solar2Led B.V., gevestigd te Nijmegen aan de Hogelandseweg 30, 6545 AC in Nederland, of diens rechtsopvolger(s);
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier die bestaat uit de Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere, conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting;
 6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst;
 7. Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur;
 8. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 9. Website: de website van Leverancier: www.solar2led.nl, of een opvolgende site.

Artikel 2 – Wijzigingen en bepalingen

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 3 – Communicatie

 1. Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 2. De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer.

Artikel 4 – Totstandkoming en overeenkomst

 1. Uitingen van Leverancier, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Website met betrekking tot Diensten en/of Producten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Bestellingen die met het account van Afnemer worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Afnemer en zijn bindend.
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door door ondertekening van een offerte van wederverkoper/intermediair en/of door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Afnemer, en/of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door Leverancier. Bevestiging kan elektronisch of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.
 5. Leverancier heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van Afnemer weigeren.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

 1. Afnemer betaalt voor de door Afnemer bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 5.6.
 2. Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
 3. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde Producten verhogen. In dat geval is Leverancier gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. De betaling van de bestelde Producten of Diensten zal dienen te geschieden 25% binnen 7 dagen na het tekenen van de offerte, 25% voor levering en plaatsing en 50% bij oplevering, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 6. Al hetgeen Afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 7. In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis; en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 175,00 inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst met betrekking tot die Producten volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incasso-kosten.
 2. Afnemer is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij Leverancier berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
 3. Afnemer is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij Leverancier berust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Leverancier.
 4. Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op de koper is overgegaan mag deze de geleverde Product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de Producten verlenen.
 5. De afnemer verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde Producten aan Leverancier toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Leverancier hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van Leverancier.
 6. De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Leverancier toebehoort, Leverancier in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van Leverancier.
 7. Dit artikel 6 is niet van toepassing op Producten die door Leverancier op elektronische wijze zijn geleverd.

Artikel 7 – Levering

 1. Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leverancier bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in de Voorwaarden is bepaald omtrent overmacht.
 2. Overschrijding van de door Leverancier opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. Annulering van orders kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van Leverancier. In geval van annulering heeft Leverancier het recht om 50% van de overeengekomen prijs van de Producten in rekening te brengen; dit laat het recht van Leverancier om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.
 4. Afnemer verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de order iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Indien producten niet afleverbaar blijken te zijn kunnen de kosten die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of restockingkosten, in rekening gebracht worden bij de Afnemer. Op de betaling van deze kosten zijn artikel 5.4 en 5.7 van toepassing.
 5. Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door Afnemer van Leverancier gaat over op Afnemer op het moment van aflevering.

Artikel 8 – Reclame

 1. Afnemer is verplicht, nadat Afnemer zich ervan heeft vergewist dat het geleverde product het juiste is, de Producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde Producten worden door Leverancier slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 2. Reclames over facturen dienen schriftelijk of elektronisch binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde Producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame of voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Enkel Producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden. Afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de Producten die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Leverancier zijn de kosten voor retourzending ten laste van Afnemer en heeft Leverancier het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde Producten in rekening te brengen.
 5. Enkel Demo-Producten (producten met een geopende verpakking, lichte beschadiging en/of gerepareerde producten) die bij aankomst defect blijken te zijn mogen worden teruggezonden. Hierop zijn de in lid 8.1 vermelde voorwaarden van toepassing. De kosten voor retourzending zijn in een dergelijk geval ten laste van Leverancier.

Artikel 9 – Montage / Installatie

 1. Het product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden.
 2. Afnemer verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.
 3. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Leverancier geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient Afnemer Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.
 4. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Afnemer.
 5. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak, niet vlak zijn van het dak, ongeschiktheid van de elektrische installatie of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden);
  • het in ondeugdelijke staat verkeren van (on)roerende zaak waardoor uitvoering van werkzaamheden door leverancier niet schadevrij aan (on)roerende zaak kan worden uitgevoerd.
 6. Afnemer is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  • het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan Afnemer heeft medegedeeld.
  • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
  • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
  • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

Artikel 10 – Garantie

 1. De garantie met betrekking tot de door Leverancier geleverde Producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
 2. Afnemer heeft jegens Leverancier enkel recht op garantie indien en voor zover aan Leverancier nog garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van Leverancier of de fabrikant.
 3. Iedere garantieverplichting vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik door Afnemer van de Producten of Diensten.
 2. Onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid voor directe schade van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan Leverancier betaalde factuurbedrag van de Overeenkomst exclusief BTW.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 vrijwaart Afnemer Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de Overeenkomst, Producten en/of Diensten.
 4. Eventuele aanspraken dient Afnemer binnen 8 werkdagen na levering van de Producten bij Leverancier te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.
 5. De artikelen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 2. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de wederpartij het recht deze Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13 – Verzuim en ontbinding

 1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
  • Afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
  • Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  • Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  • Afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  • Afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt.
 2. Leverancier is in de gevallen genoemd in artikel 12.1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
  • De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Afnemer en/of;
  • Enig door Afnemer aan Leverancier verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of;
  • Het op grond van artikel 6 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 15 – Overige bepalingen

 1. De bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
 2. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan.
 3. Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
 4. Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.
 5. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.